Kegiatan Ekstrakurikuler

KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI DAN EKSTRAKURIKULER
NO
JENIS KEGIATAN
ADA
TIDAK ADA
1
Hizbul Wathon (HW)
V
2
Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TPSM)
V
3
PMR
V
4
KIR
V
5
ENGLISH CLUB
V
6
Fotogafi / grafis
V
6
Jurnalistik
V
7
BTA
V
8
Basket
V
9
Futsal
V
10
Sepak Bola
V
11
PMR
V


Update : 04/2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar